EUsosiaalirahasto

  VipuvoimaaEUlta  
Samapalkkaisuus, tasa-arvo ja uudet palkkausjärjestelmät (SATU)
Esittely | Tavoitteet | Osallistujat | Tapahtumat | Julkaisut | Linkkejä | Osallistujille
 

Esittely

Palkansaajien tutkimuslaitoksen, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen ja Tilastokeskuksen yhteishankkeen keskeisenä tavoitteena on tuottaa uutta tietoa siitä, miten uusien palkkausjärjestelmien käyttöön otto on vaikuttanut miesten ja naisten palkkaeroihin. Analysoimme kattavien tilastollisten analyysien avulla ja monesta eri näkökulmasta, miten uusien palkkausjärjestelmien käyttöön otto on heijastunut sukupuolten palkkaeroihin eri ura- ja elämänvaiheissa ja erilaisissa toimintaympäristöissä yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Hankkeessa tehtävät kokonaisvaltaiset, empiiriset analyysit tuovat uutta ja aiempaa tarkempaa tietoa palkkajärjestelmiä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa käsittelevään keskusteluun. Analyyseissä käytetään niin yksityisen sektorin kuin julkisen sektorin osalta edustavia yhdistettyjä yksilö- ja työpaikkatason tilastoaineistoja 1990-luvulta niin pitkälle nykypäivään kuin mahdollista. Edustavien tilastoaineistojen käyttö merkitsee sitä, että saadut tulokset palkkajärjestelmien muutosten vaikutuksista sukupuolten palkkaeroihin ovat koko talouden tasolle yleistettäviä. Hankkeen tulokset antavat siten hyvän viitekehyksen myös työpaikkatason kehittämishankkeille, joiden tuottamia suppeampaa joukkoa koskevia tuloksia voidaan peilata tätä yleisempää perustarkastelua varten.


PT     Tilastokeskus     ETLA