Presentation

There is no content to display.

Löntagarnas forskningsinstitut

Löntagarnas forskningsinstitut grundades 1971. Institutet är ett självständigt och icke vinstsyftande expertorgan på samhällsekonomins område. Institutet bedriver ekonomisk forskning och utarbetar konjunkturprognoser. Institutets ekonomer har dessutom externa expertuppgifter och deltar aktivt i den offentliga ekonomisk-politiska debatten. Syftet med institutets verksamhet är att tillhandahålla forskningsresultat som underlag för samhällsdebatten och beslutsfattandet.

Forskning

Forskningsarbetet vid Löntagarnas forskningsinstitut är fokuserat på statistiskt baserad empirisk forskning. Det bygger på en solid teoretisk grund och djup kunskap om vetenskapliga metoder. De tre viktigaste forskningsområdena är

Arbetsmarknaden

  • Sysselsättning, arbetslöshet, efterfrågan och utbud på arbetskraft, strukturella förändringar på arbetsmarknaden och lönebildning
  • Forskningskoordinator Merja Kauhanen, tfn. (09) 2535 7335, 358-9-2535 7335

Offentliga sektorn

  • Välstånd, inkomstfördelning och utslagning, skatternas och de offentliga utgifternas inverkan på hushållen och analys av marknadsstrukturerna avseende institutioner och offentlig tjänsteproduktion
  • Forskningskoordinator Ohto Kanninen, tfn. (09) 2535 7348, 358-9-2535 7348

Makroekonomi och ekonomisk politik

  • Ekonomisk tillväxt, konjunkturstörningar, penning- och finanspolitik, integrationen i Europa, globalisering och ekonomisk politik
  • Forskningskoordinator, prognoschef Ilkka Kiema, tfn. (09) 2535 7304, 358-9-2535 7304

Bevakning och prognostisering av den ekonomiska utvecklingen

Löpande bevakning av den ekonomiska utvecklingen utgör en central del av institutets verksamhet. En kortsiktig ekonomisk prognos (på 1½–2 års sikt) publiceras två gånger om året (april och oktober). Mellan prognoserna revideras siffrorna, och institutets forskare kommenterar den ekonomiska utvecklingen varje månad på institutets webbplats. Ungefär vart tredje år görs en bedömning av den ekonomiska utvecklingen på medellång sikt.

Publikationer

I Löntagarnas forskningsinstituts finskspråkiga serie Tutkimuksia/Forskningsrapporter publiceras omfattande och detaljerade slutrapporter över slutförda forskningsprojekt. I serien Työpapereita/Arbetsrapporter presenteras mellanrapporter över pågående forskningsprojekt och diskussionsunderlag avsedda främst för inhemska och utländska forskare. Arbetsrapporterna publiceras i sin helhet också på institutets webbplats.

Löntagarnas forskningsinstitut publicerar också kvartalstidskriften Talous & Yhteiskunta/Ekonomi & Samhälle, som innehåller artiklar av sakkunniga om samhällsekonomiska och andra samhälleliga teman. Tidskriften är avsedd att sprida kunskap om forskningsresultat i populär form, belysa den aktuella ekonomiska utvecklingen och inspirera till debatt.

Personal

Löntagarnas forskningsinstitut har 16 fast anställda, av vilka 11 är ekonomer (inkl. direktören, forskningschefen och tre forskningssamordnare). Av forskarna är de flesta ekonomie doktorer. Vid institutet arbetar dessutom projektforskare och tidvis också såväl finländska som utländska gästforskare.

Finansiering

Löntagarnas forskningsinstitut upprätthålls av en understödsförening, vars medlemsorganisationer finansierar merparten av institutets verksamhet. Till understödsföreningen hör alla fackliga centralorganisationer i Finland: FFC, FTFC och AKAVA jämte medlemsförbund. Bidrag från staten och från privata och offentliga fonder samt forskningsavtal med dessa täcker en del av institutets finansiering.

Historik

Institutets rötter sträcker sig ända till 1951. Då uppstod Kansan Markkinatutkimuslaitos, KAMALA (Folkets marknadsforskningsinstitut), arbetarrörelsens första egna ekonomiska forskningsinstitut. Det hade till uppgift att undersöka befolkningens konsumtion och levnadskostnader och särskilt utvecklingen av ekonomisk konkurrens, utreda jordbruksstödet och följa den internationella konjunkturutvecklingen.

Arbetarrörelsens och fackföreningsrörelsens splittring på 1950- och 1960-talen innebar för marknadsforskningsinstitutet en slumrande tillvaro. Sedan fackföreningsrörelsen enats i slutet av 1960-talet omorganiserades institutets verksamhet av Konsumtionsandelslagens Centralförbund och nya FFC. År 1971 grundade de ett gemensamt forskningsinstitut som fick namnet Arbetarrörelsens ekonomiska forskningsinstitut (TTT). Institutet lösgjordes från Konsumtionsandelslagens Centralförbund 1974 och i stället grundades en understödsförening. Tyngdpunkten för verksamheten vid Arbetarrörelsens ekonomiska forskningsinstitut försköts från KAMALA-tidens marknadsforskning mot konjunkturanalys. Institutet började ge ut en egen tidskrift med namnet TTT Katsaus.

Följande stora omställning inträffade 1993 då institutets understödsförening utsträcktes till att omfatta alla fackliga centralorganisationer i Finland (FFC, FTFC och AKAVA) Samtidigt bytte institutet namn till Löntagarnas forskningsinstitut och fokuserade verksamheten på ett nytt specialområde, dvs. arbetsmarknadsforskning.

I dag kännetecknas institutet av en gedigen kompetens och ett aktivt deltagande i den offentliga ekonomisk-politiska debatten. Institutet har befäst sin ställning som ett av Finlands mest kända och aktade ekonomiska forskningsinstitut.

Share

Löntagarnas forskningsinstitut

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsingfors
Finland

Tfn. (09) 2535 7330

Kontaktinformation

Kommunikationskoordinator
Essi Lindberg
Tfn. (09) 2535 7346

Administrativsekreterare
Jaana Toivainen
Tfn. (09) 2535 7341

design N&S

Fotografi: Maarit Kytöharju


Share
Share