Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Tarkastelu sisäministeriön ja poliisin resurssien ja poliisitoimen palvelujen laadun tasosta ja kehityksestä

Raportteja 35

Tekijä(t): Matti Kari

Julkisuudessa on keskusteltu pitkään poliisiin kohdistuneista leikkauksista ja poliisin resurssien riittämättömyydestä (esim. Hahto, 2016; mtv, 2014). Resurssien riittämättömyys voi vaikuttaa työtehtävien kasautumiseen, poliisien jaksamiseen, poliisin palveluiden laatuun ja poliisiin alueelliseen saatavuuteen. Tässä raportissa tarkastellaan sisäministeriön ja poliisitoimen resurssien ja poliisitoiminnan laadun kehitystä viimeisten vuosikymmenien aikana.

Raportin ensimmäisessä johdannon jälkeisessä luvussa (luvussa 2), tarkastellaan sisäministeriön hallinnonalan ja poliisiosaston menojen ja henkilöstön määrän kehitystä. Luvun lopussa katsotaan minkälaisena Suomen sisäministeriön ja poliisitoimen resurssien taso ja kehitys näyttäytyvät kansainvälisessä vertailussa.

Kolmannessa luvussa arvioidaan kuinka poliisitoimen palveluiden tarve sekä laatutaso ovat kehittyneet. Poliisin tehtävät ovat moninaisia eikä yksiselitteistä mittaria tarpeelle tai laadulle ole. Tarpeen kehitystä arvioidaan rikosten ja rikkomusten, eri rikoslajien, hälytystehtävien sekä lupahallinnon suoritteiden lukumäärien perusteella. Laadun arvioinnista puolestaan tarkastellaan katu- ja liikenneturvallisuusindeksejä, poliisin toimintavalmiusaikoja sekä rikosten selvitysasteita.

Neljännessä luvussa katsotaan poliisin alueellista saavutettavuutta ja sen kehitystä. Viidennessä luvussa vertaillaan poliisin ansiotasoa muihin toimialoihin ja ammatteihin sekä tarkastellaan poliisin ansioiden kehitystä. Kuudennessa luvussa pohditaan yksityisten turvapalveluiden roolia ja niiden kehitystä suhteessa poliisiin. Viimeisessä luvussa tehdään yhteenveto raportin havainnoista sekä havaintoihin perustuvia johtopäätöksiä.

Julkaistu: 1.6.2017
ISBN: 978–952–209–163–5 (pdf)
ISSN: 2242–6914 (pdf)
Tiedote
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share