Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Tulojakauman karakterisointi ja merkitys

Tutkimuksia 107

Tekijä(t): Ohto Kanninen

Tässä tutkimuksessa pyritään lisäämään ymmärrystämme mahdollisista tavoistamme karakterisoida tulojakaumaa ja hahmottaa valitun kuvailutavan merkitystä tehtyihin johtopäätöksiin. Lisäksi tavoitteena on hahmottaa tulojakauman itsensä merkitystä muuhun talouteen.

Metodologia on yhdistelmä teoriaa ja empiriaa. Keskeisenä metodologisena tavoitteena on pyrkiä jatkuvasti havainnollistamaan, mitä teoreettisia oletuksia tulosten taustalla on ja selkeästi kategorisoimaan ja esittämään mahdollisten vaihtoehtoisten lähestymisten vaikutus tutkimustuloksiin.

Tutkimuksessa saavutettiin kaksi päätulosta. Ensimmäinen tulos on ennen kaikkea deskriptiivinen ja empiirinen. Se nostaa esille selkeän kehityskulun Suomen tulojakaumassa 90-luvulla ja 2000-luvun alussa. Tämä jo aiemmin havaittu tuloeroja millä tahansa mittarilla kasvattanut kehitys on myös muuttanut koko tulojakauman muotoa kvalitatiivisella tavalla. Tähän tulokseen yritetään vastata tuomalla keskusteluun uusi monimutkaisempi teoreettinen jakaumamalli, stabiilit jakaumat, jotka mahdollistavat raskaan ’superparetohännän’ mallintamisen ainakin likimain.

Toinen merkittävä tulos nousee esiin tarkasteltaessa kulutuksen, tulonsiirtojen ja tulojen välistä yhteyttä. Melko alustavalla lähestymisellä jo havaitaan monimutkaisia epälineaarisia yhteyksiä. Tämä tarkastelu osoittaa, että tulojakauman tyhjentävä kuvaileminen vaatii kehittyneitä työkaluja, jotta tulojakaumatutkimusta voidaan parhaalla tavalla käyttää muiden taloudellisten ilmiöiden ymmärryksen tukena.

Julkaistu: 24.8.2009
ISBN: 978-952-209-068-3
ISSN: 1236-7176
Lehdistötiedote

Share
Tutkimuksia 107

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share