Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Köyhyyden dynamiikka Suomessa 1995–2008

Tutkimuksia 114

Tekijä(t): Suoniemi Ilpo

Tutkimuksessa tarkastellaan laajan, rekisteripohjaisen paneeliaineiston avulla köyhyyden dynamiikkaa vuosina 1995–2008. Köyhyyteen saapumista ja siitä irtautumista mallitettiin Markovin ketjuna, joka perustuu dynaamiseen Probit-malliin. Köyhyysriskin dynamiikan kehitystä tarkastellaan jakamalla havaintoperiodi kolmeen viiden vuoden pituiseen paneeliin. Lisäksi tarkastellaan, miten tulokset muuttuvat, kun aineistoa rajataan henkilön iän perusteella ja eläkeläisiin. Malleissa päähuomio kohdistuu dynaamisten, ajassa muuttuvien, perhetilannetta, kotitalouden rakennetta ja sen kokoa kuvaavien tekijöiden vaikutukseen ja köyhyystapahtuman aiheuttaman tilariippuvuuden arviointiin. Lisäksi tarkasteltiin köyhyysriskin havaitsemattoman ominaistekijän ja iän, sukupuolen, koulutusasteen ja sosioekonomisen aseman välisiä korrelaatioita. Köyhyysjaksojen pitkittymisen taustalla voi olla on joko aito tilariippuvuus tai syynä voi olla yksilöllisen ominaistekijän aiheuttama näennäiskorrelaatio. Tulosten avulla voidaan erottaa nämä selitykset toisistaan, mikä on tärkeää politiikkatoimenpiteiden suunnittelun kannalta. Tutkimusasetelma tarjoaa myös mahdollisuuden eri estimointimenetelmien vertailuun. Satunnaisvaikutusten malli olisi johtanut voimakkaasti harhaisiin johtopäätöksiin dynaamisten vaikutusten arvioinnin osalta.

Julkaistu: 20.11.2013
ISSNL: 1236-7176 (painettu ja verkkojulkaisu)
Lehdistötiedote
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share