Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Tulojen muuttuminen eläkkeelle siirryttäessä

Työpapereita 237

Tekijä(t): Rantala Juha ja Suoniemi Ilpo

Tulojen dynamiikasta ei ole tarkkaa tietoa eläkkeelle siirtymisen yhteydessä. Osasyynä tähän on sopivien aineistojen puute. Tämän tutkimuksen aineistona on Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilastosta poimittu laaja 500 000 henkilön paneeliaineisto vuosilta 1995–2004. Aineisto sisältää kaikki rekistereistä saatavat tulotiedot. Eläkkeelle siirtymistä tarkastellaan vuoden 2003 tilanteen perusteella. Eläkkeelle siirtyneiksi laskettiin kaikki ne, jotka saivat ensimmäisen kerran tuona ja sitä seuraavana vuonna eläketuloa. Eläkkeelle siirtyneillä eläke saattoi olla joko päätulonlähde tai osittainen tulonlähde, esimerkiksi osa-aikaisesti eläkkeellä olevat. Tulojen muuttumista tarkastellaan useiden toisiaan täydentävien suhdelukujen avulla. Tällaisia tulosuhteita laskettiin eläkkeelle siirtymistä edeltävien ja sen jälkeisten vuoden 2004 brutto- ja nettotulojen avulla. Erityisesti tutkimuksessa tarkasteltiin ”eläkkeiden korvaussuhteita” vastaavia omaeläkesuhteita jakamalla päätulona eläkettä saavan henkilön omaeläkkeet reaalisilla bruttotuloilla, joista pääomatulot on vähennetty. Vertailut vuoteen 2004 perustuivat sekä vuoden 2001 että viiden vuoden, vuosien 1997–2001, keskituloon. Todelliseen, toteutuneeseen tulokehitykseen perustuvat tulosuhteet vaihtelevat suuresti ja niiden jakauma on voimakkaasti vino oikealle. Jakaumien sijaintia kuvaa parhaiten mediaani. Omaeläkesuhteita tarkasteltiin yksityiskohtaisesti sekä sukupuolen että eläkkeelle siirtymisiän ja eläkettä edeltävän tulonsaajaryhmän (palkansaajat, yrittäjät, työttömät, muita tulonsiirtoja saavat) ja tulotason mukaan.

Julkaistu: 1.12.2007
ISBN: 978-952-209-052-2
ISSN: 1795-1801
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share