Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Hiring older employees: Do incentives of early retirement channels matter?

Työpapereita 268

Tekijä(t): Ilmakunnas Pekka ja Ilmakunnas Seija

Tutkimuksessa tarkastellaan 1990-luvulla toteutettujen varhaiseläkeuudistusten vaikutuksia. Muutoksilla pyrittiin rajoittamaan ns. työttömyyseläkeputken ja yksilöllisen varhaiseläkkeen käyttöä poistumisväylinä työelämästä. Myös työnantajien maksamien omavastuiden uudistaminen työkyvyttömyyseläkkeiden rahoituksessa tähtäsi samaan päämäärään. Tutkimuksen päähuomio on siinä, miten nämä uudistukset vaikuttivat yritysten halukkuuteen palkata ikääntyneitä työntekijöitä. Kuvaamme aluksi pelkistetyn teoreettisen mallin avulla yksittäisen rekrytoinnin iän mukaista kannattavuutta tilanteessa, jossa yritys ottaa huomioon muun muassa odotettavissa olevan työuran pituuden sekä työttömyys- ja työkyvyttömyysriskin. Tämän mallin avulla tehdyt laskelmat osoittavat, että uudistukset vaikuttavat erityisesti sellaisissa nuoremmissa ikäryhmissä, joihin varhaiseläkeuudistukset eivät suoraan kohdistuneet. Välittömät ikärajamuutokset kohdistuivat työttömyyseläkeputken kohdalla 53–54-vuotiaisiin ja yksilöllisen varhaiseläkkeen kohdalla 55–57-vuotiaisiin. Reformien vaikutukset voivat poiketa myös erikokoisten yritysten välillä näiden eläkkeiden rahoituksen omavastuujärjestelmän ja siihen tehtyjen uudistusten johdosta. Tarkastelemme uudistusten vaikutuksia näin ollen myös yritysten koon mukaan. Empiiristen tulosten mukaan uudistukset ovat lisänneet rekrytointeja erityisesti 51–52-vuotiaiden ikäryhmässä ja suurimmissa yrityksissä. Olemme käyttäneet linkitettyä yritys-työntekijä-aineistoa ja differences-in-differences-in-differences -estimointimenetelmää.

Julkaistu: 1.5.2011
JEL: J14, J26, J63
ISBN: 978-952-209-092-8
ISSN: 1795-1801
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share