Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

A Kink that Makes You Sick: the Effect of Sick Pay on Absence in a Social Insurance System

Työpapereita 297

Tekijä(t): Petri Böckerman, Ohto Kanninen ja Ilpo Suoniemi

Tutkimuksessa arvioidaan Kelan maksaman sairauspäivärahan vaikutusta sairauspoissaolojen kestoon. Sairauspäivärahan vaikutuksen estimointi perustuu ns. kulmapistemenetelmään, sillä päivärahan määräytymissäännön kulmakertoimessa on hyppäyksiä kiinteillä tulotasoilla. Kulmapistemenetelmällä kvasikokeellinen kausaalivaikutus vastemuuttujaan voidaan identifioida, jos tarkastelun kohteena oleva politiikkamuuttuja on tunnettu, deterministinen ja kulmapisteellinen funktio sitä määräävästä muuttujasta. Tässä sovelluksessa politiikkamuuttuja on sairauspäivärahan laskukaava, määrittelevä muuttuja on kahden vuoden takaiset tulot ja vastemuuttuja on sairauspoissaolojakson kesto. Tutkimuksessa havaitaan, että korkeampi korvaustaso pidentää selvästi sairauspoissaolojaksoja. Poissaolojaksojen keston jousto korvaussuhteen suhteen on noin 1. Tulosten avulla luonnehditaan optimaalista sairausvakuutusjärjestelmää, sillä sosiaalivakuutuksen optimaalinen korvaustaso määräytyy joustoparametrin ja riskinkarttamisparametrien kautta.

Julkaistu: 22.1.2015
ISBN: 978-952-209-137-6 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)
JEL: H55, I13, J22
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share